metryki.genealodzy.pl
Genealodzy.PL     Strona główna Zasoby w trakcie indeksacji Jak indeksować Jak wyszukiwać Jak wspomóc           flag-pol.png flag-eng.png
Województwo: wielkopolskie, Powiat: grodzki Poznań
Zespół: 905 / Dokumenty i akta kościołów O zespole

Jednostki zespołu

Jednostka Opis Lata Info Plików
0 Inwentarz 1229-1941 60
2 Jan Czarnkowski, sędzia ziemski poznański, dziedzic w Czarnkowie, otrzymawszy wyrok wydany przez sąd królewski w Poznaniu 18 II 1399 r. 1399 2
114 Andrzej Bniński, biskup poznański, po zapoznaniu się z dokumentem wystawionym przez burmistrza, rajców, wójta i ławników miasteczka Gostynia, zatwierdza zawarty 1468 4
118 Ugoda zawarta 7 VI 1641 r. między proboszczem gostyńskim Bartłomiejem Hesperusem a mieszczanami gostyńskimi o dziesięciny snopowe z upraw rolnych, należne kościołowi parafialnemu w Gostyniu. 1641 2
119 Inwentarz ołtarza w Gostyniu oraz domu altarzysty; wykaz wydatków na naprawy i remonty; spis poprzednich altarzystów oraz fundatorów i dobrodziejów 1672-1699 2
120 Wyciąg z testamentu proboszcza gostyńskiego Andrzeja Jeziorkowicza, sporządzonego 15 XI 1704 r. oraz kwit z 1779r. dany przez rajców miasta Gostynia egzekutorom księdza Drobnickiego 1704-1779 11
126 Marcin,dziedzicznywłaścicielwsiGórzno wdiecezjipoznańskiej,patronkościoła parafialnegotamże,wobecnościwikariusza generalnegopoznańskiego, Janaz Grodziska 1457 2
145 Akta dotyczące dyspens małżeńskich 1891-1892 12
149 Opis parochii Kopanickiej ( i specyfikacja dominiów do niej należących) jako to: ilość domów, mieszkańców i komunikantów do tej parochii należących (a także mieszkańców katolickich, luterskich i żydowskich) 1827 3
151 Wykazy osób i sum przez nie wpłacanych na rzecz altarii istniejących w kościele parafialnym w Kościanie i dla kościoła w Osiecznej 1710-1853 53
152 Dochód (i rozchód) funduszów mansjonarskich i wikariuszowskich kościoła katolickiego parafialnego w Kościanie za rok 1855 (i 1856). Wykaz procentów i procenta od listów zastawnych za rok 1854. 1854-1865 35
161 Inwentarz ołtarza różańcowego, testament Bartłomieja Hesperusa, proboszcza gostyńskiego, zapowiedzi, opis dróg idących z Krobi do wsi na terenie parafii, upoważnienie do odwołania kaznodziei gostyńskiego, obligacja na sumę dla kościoła 1646-1830 19
162 Pokwitowania odbioru przez proboszczów krobskich czynszów rocznych od zapisanych sum; odbioru sum dłużnych od proboszczów przez inne osoby; rachunki wydatków; korespondencja w sprawach gospodarskich, działalności duszpasterskiej i społecznej 1701-1889 48
164 Legat 200 grzywien dla kościoła św. Idziego w Krobi; zapis testamentowy Andrzeja Zachwierądowskiego i inne fundacje dla kościoła w Krobi oraz spory o nie; wizytacja ołtarza; skarga na proboszcza Andrzejewskiego, odpisy fundacji uczynionych od 1569r. 1764-1830 48
165 Manifestacja (skarga), zeznanie, kwity, dekret(wyrok), akt odstąpienia od procesu: oryginały i ekstrakty akt z XVIII i XIX w. w sprawach spornych majątkowych duchownych krobskich z mieszczanami krobskimi, stron często spokrewnionych 1771-1782 12
166 Acta congregationum decanatus Krobensis ab anno Domini 1790 1786-1829 109
167 Spisy członków Bractwa Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w kościele parafialnym w Krobi 1813-1823 2
225 Andrzej Łaskarz, biskup poznański, zatwierdza darowiznę uczynioną przez Piotra z Kobylina, dziekana katedralnego poznańskiego, obejmującą jego dziedziczną wieś Mieścisko 1426 2
338 Zapis sprawy spornej Jana Pytki, altarzysty w Śremie przeciwko Maciejowi, proboszczowi tamże, o zniesławienie. Kwit wystawiony przez proboszcza śremskiego dla konwentu franciszkanów tamże, za zapłatę procentu od sumy zapisanej na wsi Pysząca 1456, 1779 4
502 Pisma wychodzące z kancelarii sądu oficjała kaliskiego: manifestacje, pozwy, zeznania świadków, wyroki, oraz oryginały i ekstrakty z akt konsystorza kaliskiego, wpisów z lat 1661-1793, a także notatki do dziejów Kalisza i sąsiednich miejscowości 1663-1818 220

powrót do archiwum

Autorzy zdjęć wybranego zespołu:

Jarosław Juszczak


 
donate
© 2010-2024 Polskie Towarzystwo Genealogiczne :: ::